EGE ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarımı Bölümünde eğitimin amacı, çağdaş ve etkin bir görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel ya­pıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan bilinçli tasarımcılar yetiştirmektir. Grafik Tasarımı Bölümü; grafik ta­sarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, faali­yet raporu vb. üretim alanlarının yanında dijitalleşen iletişim yapılarına da hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde Grafik Tasarımı Anasanat Dalı kurulmuştur. Eğitim programı içinde, animasyon sa­natçısı adaylarının sinema ya da reklam filmleri, dijital oyun gibi mecralar için hareketli resim ya da grafik animasyon ha­zırlayabilecek kuramsal ve teknik bilgi ve becerileri edinmele­ri, bu konuda kuramsal ve pratik çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.