Çerez Örnek

Tanıtım

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

1 Nisan 2012 tarihinde kurulan ve 8 Nisan 2016 tarihli karar ile "Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" adını alan Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla eğitim olanakları sunmak hedefindedir.

Fakültemiz bünyesinde, ülkemizin sanat, tasarım ve mimari potansiyeli ile birikimini geleceğe taşıyarak, insanlık mirası ve değerlerine sahip, yaratıcı, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tasarım ile sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilen, özgün kültürel değerlerine sahip çıkabilen, gelişime açık, girişimci ve ekip çalışmasına uygun bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim-öğretim anlayışı içinde, bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek, ulusal kalkınmaya destek olan yaratıcı, paylaşımcı kadroları oluşturmak, bilime ve sanata uluslararası düzeyde katkıda bulunan araştırmalar yapmak, bunları yürütecek uzmanlar yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak Fakültemizin diğer hedefleri arasında yer almaktadır.

Fakültemiz bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Mimarlık ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere dört bölüm kurulmuştur. Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı, Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde ise Tezhip Anasanat Dalı mevcuttur. 2018-2019 yılında 60+2 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlayan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde Görsel İletişim Anabilim Dalı bulunmaktadır.

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün hedefi, öğrencilerin sahip olması gereken entelektüel birikimi oluşturabilecek teorik dersler ile kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini ve uygulamalı dersler ile görselleştirebilmelerini sağlamaktır. Teorik ve uygulamalı derslerin içerikleri kuramsal bilgiyi pratik uygulamalarla harmanlayıp, yeni nesil iletişim araçlarını kullanarak geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bölümün temel hedefi, akademik yapısı ile sanatsal ve sektöre özgü alanlara katkı sağlayacak lisans öğrencileri yetiştirerek girişimci, uzman, nitelikli işgücünü sağlamaktır.

Bu bölümün eğitiminde öğrencilerin; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı oluşturma, marka yaratım süreci ile reklam ortamlarının tasarımı ve kullanımı üzerine odaklanılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı mobil iletişim araçları, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanmaları üzerine bir öğretim süreci uygulanmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler kazandıkları disiplinlerarası yaratıcı beceriler ve yeni iletişim teknolojilerine hakim nitelikleriyle, iletişim tasarımı

sektörünün pek çok alanında çalışma olanağı kazanabilirler. Başta reklam, film ve video yapım şirketleri olmak üzere çoklu ortam, animasyon, pazarlama ile grafik tasarım şirketlerinde içerik üreticisi/tasarımcı olarak bulunabilirler. Ayrıca öğrenciler, lisans eğitimlerinin ardından yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik alanda da kariyer gelişimi oluşturabilirler. Fakültemiz ayrıca eğitim öğretime başladığı ilk yılında Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Bulgaristan ile Erasmus + değişim programı anlaşmalarını gerçekleştirmiştir.

 

RESİM BÖLÜMÜ


Resim Bölümü, sanat eğitimini evrensel ölçütlere uygun bir şekilde yürüterek ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcı nitelikleri gelişmiş, duyarlı, bilgili ve donanımlı genç sanatçıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Resim Bölümü'nde uygulanacak eğitim programı; sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama, felsefe ve sanat tarihi gibi derslerle bu alanda çağdaş ve güncel niteliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Bununla birlikte, öğretim süresince devam edecek atölye derslerinde çeşitli tekniklerle, öğrencinin sanat eseri yaratma ve çözümleme yetilerini geliştirecek uygulamaların yapılması planlanmaktadır.

Fakültemiz Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı kurulmuştur. Bu dalda sanatçı adaylarının yaratıcı güçleri ile yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve arasındaki ilişkileri yorumlayabilmeyi amaçlayarak sanatın doğası ve mantığı için gerekli kültürü kazandıran eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Program, estetik değerlere sahip, çağdaş ve geleneksel sanatı disiplinlerarası bir bakış açısıyla yorumlayabilen, bireysel alanın yanında ekip çalışmasına da donanımlı, araştırmacı, özgün sanatçı adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ


Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimin amacı, milli ve evrensel kültür varlıkları olan geleneksel sanatlarımızın eski örneklerini belgeleyerek, onarımlarını gerçekleştirip, günlük yaşama geçirilmelerini ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalarında etkin görevler alacak uzman kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde Tezhip Anasanat Dalı kurulmuştur. Yüzlerce yıldır süregelen bu sanat geleneğinin gelecek kuşaklara taşınması ve özgün kültürel birikimin modern yorumlarla yeniden işlenerek gerekli kuramsal ve uygulamalı eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel verileri en doğru şekilde ele alıp çağımıza uyarlayabilen, günümüz teknolojisiyle birleştiren ve evrensel anlamda bu tasarımların kullanılmasına zemin hazırlayan tasarımcıların yetiştirilmesi bölümün önceliğidir.

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ


Mimarlık mesleği, insan yaşamında önemli olan çevreyi ve kenti güzelleştirmeyi, yaşam mekânlarını ve kamusal alanları daha yaşanabilir kılmayı amaç edinmiş, mekânı ve yeri tasarlarken insan yaşamını da şekillendirdiğinin bilinciyle yürütülen bir disiplindir. Bu açıdan Mimarlık Bölümünün temel kavrayışı insana, doğaya ve kültüre duyarlı, mesleki bilgi, beceri ve etik ilkelere dayalı nitelikli mimarlar yetiştirmektir. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik koşullara paralel olarak tasarım ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan gelişim ve değişimleri izleyebilen, öngörüde bulunabilen ve gerekli güncel araştırmaları yapabilen, küresel yaşam koşullarına uygun mimar adayları yetiştirmek öncü hedefidir.

Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı kurulmuştur. Programın amacı, estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla uzmanlık eğitimi vererek yeterli bilgi ve donanıma sahip mimar adaylarının yetiştirilmesidir. Kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevreyle ilgili kuram ve uygulamayı bir arada yürüterek yerel ve evrensel ortamlardaki etkileşimin de şekillendireceği platformlarla eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında bütünleşen bir mimarlık eğitimi hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ