Çerez Örnek

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi

 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ I

ve

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ II ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Ege Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin lisans programında yer alan  Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II dersleriyle ilgili usül ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Ege Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerinin mezuniyet öncesi tamamlamakla yükümlü oldukları Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projeleri ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar; 22.08.2011 tarih ve 28033 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince hazırlanan T.C. Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Ölçme ve Değerlendı̇rme Esasları Yönergesı̇ hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Danışman: Öğrencinin sadece kendi bölüm öğretim elemanları arasından seçebileceği, Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II derslerini yürüten ve Bitirme Projesine destek vererek yol gösteren öğretim elemanını,
 2. Bölüm: Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü,
 3. Üniversite: Ege Üniversitesi’ni  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi ile İlgili Esaslar

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi kapsamı ve amacı

MADDE 5- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II bölümün lisans programına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması ve mezuniyet için başarılması gereken çalışmalardır.

MADDE 6 – (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II amacı öğrencilerin, kuramsal veya uygulamalı bir konuda lisans eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerilerini kullanarak araştırma, yorum ve uygulama yapmak için gerekli süreç ve teknikleri yetkinlikle kullanmalarını sağlamaktır.

 

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi alma yarıyılı ve şartı

MADDE 6- (1) Öğrenciler Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projelerini gerçekleştirmek için bölüm müfredatında 7. Ve 8.yarıyılda yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II dersine kayıt olurlar.

 1. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II dersini alacak öğrencilerin ilk dört dönemden almadığı veya başaramadığı dersin bulunmaması gerekmektedir.
 2. Öğrencilerin, Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi dersi ile ilgili ön hazırlık yapabilmeleri için Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından her eğitim ve öğretim yılının başında verilen Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Bilgilendirme Toplantısı’na katılmaları gerekir.

Temel esaslar

MADDE 7- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II yönetilme, hazırlanma, uygulanma ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu’nda (EK-1) belirtilen esaslara tabiidir.

 1. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II derslerinin yürütülmesine ilişkin (teslim ve sunum tarihleri, değerlendirme, vb.) usul ve esaslar derse ait ders öğretim planı aracılığı ile danışman tarafından bildirilir.
 2. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projelerine bölümün öğretim üyeleri ve ders veren öğretim görevlileri danışmanlık yapabilirler.

MADDE 7- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II yönetilme, hazırlanma, uygulanma ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu’nda(EK-1) belirtilen esaslara tabiidir.

 1. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II derslerinin yürütülmesine ilişkin (teslim ve sunum tarihleri, değerlendirme, vb.) usul ve esaslar derse ait ders öğretim planı aracılığı ile danışman tarafından bildirilir.
 2. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II derslerine bölümün öğretim üyeleri ve ders veren öğretim görevlileri danışmanlık yapabilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 8- (1) Her öğrenci, “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu’nda (EK-1) belirlenen randevu sayısına asgari düzeyde uymak ve danışmanın belirlediği gün ve saatler içerisinde danışmanı ile Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II hakkında görüşme yapmak zorundadır.

(2) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi dersinin devam yükümlülüğü danışman tarafından doldurulan “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Çalışma Tutanağı” (EK-2) ile takip edilir. 7. ve 8. yarıyıl sonunda öğrenci Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi çalışma tutanağının   bir (1) kopyasını danışmanına imzalattıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na teslim etmekle yükümlüdür.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi konusunun belirlenmesi

MADDE 9- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi konuları, öğrencinin araştırma yetilerini, mesleki bilgi ve becerilerini yansıtacak ve geliştirecek şekilde belirlenir.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi konu bildirim ve onayı

MADDE 9- (1) Öğrenci, danışmanın önerileri doğrultusunda proje konusunu belirler ve “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi        Başvuru ve Onay Formu’nu (EK-3) iki (2) kopya olarak doldurup, danışmanına imzalatarak yarıyılın en geç 4. haftasına kadar bir (1) kopyayı Bölüm Sekreterliği’ne iletir. Danışmanlarda da bir (1) kopya muhafaza edilir. Öğrenci, “Görsel İletişim Tasarımı Bı̇tı̇rme Projesı̇ Fı̇krı̇ Mülkı̇yet Etı̇k Beyan Formu’nu (Ek-4) iki (2) kopya olarak doldurup, danışmanına imzalatarak yarıyılın en geç 4. haftasına kadar bir (1) kopyayı Bölüm Sekreterliği’ne iletmekle yükümlüdür.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi tamamlama süresi

MADDE 10- (1) Öğrenci Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme II derslerini aldığı dönemin sonunda projesini teslim etmekle yükümlüdür. Ancak projenin gerekleri sebebi ve danışman onayıyla dersin alındığı dönem de dahil olmak üzere en fazla 3 yarıyıl ek süre verilebilir. Süresinde tamamlanmayan Görsel İletişim Tasarımı Bitirme projeleri başarısız sayılır.  Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi dersinden başarısız notu alan öğrencinin yeniden Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi dersini seçerek kayıt            olması gerekir. Danışmanın sağlık raporu alması durumunda Bölüm Başkanı inisiyatifiyle uygun öğretim elemanı atanır.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesinin uygulaması ve hazırlanması

MADDE 11 - (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme projesi derslerinin her biri öğrencinin tercihi, danışmanın üzerindeki öğrenci sayısı ve projenin konusu göz önünde bulundurularak  atanan danışman aracılığıyla                yürütülür. Danışman, Görsel İletişim Tasarımı Bitirme projesinin planlanması, çalışmalarının sürdürülmesi, bulguların yorumlanması gibi hususlarda öğrenciye rehberlik eder. Danışman onayı zorunludur.

MADDE 12- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi, öğrencinin öneri ve danışmanın uygun görmesi hâlinde rapor yazılarak            ve görsel iletişim tasarımı mecralarına uygun formatlarda uygulamalı bir çalışma yapılarak gerçekleştirilir.

MADDE 13- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projeleri bölümün “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu”na (EK-1) göre hazırlanır.

(2) Gerekli görüldüğünde Fakülte ve Bölüm Kurulları “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu” üzerinde değişiklik yapabilir.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi teslim ve değerlendirme esasları

MADDE 14- (1) a) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi teslim edilmeden önce danışman tarafından incelenir ve düzeltilir.

 1. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesini tamamlayan öğrenci, danışman tarafından planlanan esaslar ve “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi   Kılavuzu” doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak çalışmalarını teslim için uygun hâle getirir.
 2. Teslime hazır hale getirilen Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi sınav takviminde belirlenen tarihlerde, üç (3) adet kopya çıkarılarak proje dosyasıyla birlikte görevli araştırma görevlisine imza karşılığı teslim edilir. Uygulamalı projeler, proje  dosyasıyla birlikte teslim edilir. Uygulamalı projelerde uyulması gereken teknik ve biçimsel kurallar öğrencilerin uyması gereken yazım kuralları ve formatıyla ilgili gerekli bilgiler bölümün “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu’nda (EK-1) yer almaktadır.

MADDE 15- (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi dersinin değerlendirme süreci, “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu” (EK-1) genel çerçevesine uygun olarak yürütülür. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II dersleri kapsamında bir vize ve yarıyıl sonunda final değerlendirilmesi yapılır. Dönem sonu başarı notu; ara sınavın %40’ı, final sınavının %60’ı        alınarak hesaplanır.

Proje Raporu 20 puan, proje sunum 20 puan ve proje uygulama 60 puan üzerinden değerlendirilir.

 1. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II derslerini alan her öğrenci, proje raporu ve proje uygulama üzerinden “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu’nda (EK-1) ve Değerlendirme Formlarında belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.
 2. Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II derslerinin ara sınav ve final sınavı notları 100 üzerinden verilir. Öğrencinin          başarı notu 100 üzerinden hesaplanır ve ders öğretim planında belirtilen puanlama sistemi üzerinden aşağıdaki tabloda gösterilen aralıklar dikkate alınarak harf notuna dönüştürülür.

 

MADDE 16– (1) Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesinin ara sınav ve final sınavı dosya içeriği notları “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu’nda (EK-1) belirtilen kriterler esas alınarak danışman tarafından belirlenir. “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Ara sınav Değerlendirme Formu’na (EK-5) işlenir.

(2) “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu”na (EK-1) uygun olarak hazırlanmış ve final sınavında değerlendirmeye hak kazanan uygulamalı bitirme projeleri için Bölüm Başkanlığı tarafından, bir (1) üyesi danışman olacak şekilde en az 3 kişilik bir jüri oluşturulur. Proje değerlendirme jürisinin “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Değerlendirme Formu’nu (EK-6) doldurarak belirttiği final değerlendirme notu jüri üyelerinin her birinin verdiği notların ortalaması alınarak hesaplanır.

Yarıyıl sonunda Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi dersi final değerlendirme notu dersin yürütücüsü tarafından sisteme girilir ve “Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Değerlendirme Formu’na (EK-6) işlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Esasları Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yürütür.

Esasların Yayınlandığı Senatonun

Tarihi

Sayısı

 

 

Esasların Kabul Edildiği Mütevelli Heyetinin

Tarihi

Sayısı

 

 

 

EKLER:

EK-1: Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu

EK-2: Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Başvuru ve Onay Formu

EK-3: Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Çalışma Tutanağı

EK-4: Görsel İletişim Tasarımı Bı̇tı̇rme Projesı̇ Fı̇krı̇ Mülkı̇yet Etı̇k Beyan Formu

EK-5: Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Ara sınav Değerlendirme Formu

EK-6: Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ KILAVUZU

 

İÇİNDEKİLER

 

1. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ İÇERİĞİ

A) Proje Uygulama

a) Proje Temaları

b) Ortam ve Anlatım Şekilleri

c) Final Projesi Dosyası

B) Proje Raporu

2. DANIŞMAN BELİRLENMESİ

3. PROJELERİN KABULÜ

4. PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ

5. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6- GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

7. JÜRİ YAPISI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

1. MEZUNİYET PROJESİ İÇERİĞİ

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme projesi kapsamında, öğrencilerden bölümü disiplinlerarası yapısına uygun, bir konsept doğrultusunda  proje oluşturmaları beklenmektedir. Bu projeler, geleceğe yönelik tasarım, sanatsal enstalasyon, multimedya uygulama, oyun tasarımı, mobil uygulama, sanat ve iş dünyasına katkıda bulunacak farklı tasarımları içerebilmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme projelerinde, öğrencilerden, düşünsel ve tasarımsal teması tamamlanmış ve iyi organize edilmiş materyalleri bir araya getirdikleri bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Amacı:

 1. Öğrenciyi görsel iletişim tasarımı alanında uzmanlığa hazırlar.
 2. Bir mesaj, kavramdan yola çıkarak ve onu geliştirerek, çoklu ortamlarda bu mesajın en etkin, yaratıcı ve çekici şekilde karşı tarafa iletilmesi becerisini kazandırır.
 3. Uygun format (anlatım şekli) ve medya (ortam) seçimi konusunda sanatsal sezgi geliştirir.
 4. Tasarladıklarını yaratıcı bir ürüne dönüştürecek uygulama yönünde becerileri kazandırır.
 5. Kültürel, estetik, etik ve yaşama duyarlı analiz yöntemleri ve bilinç gelişimi edindirir.
 6. Tasarımcı inisiyatifi kazanmasına katkıda bulunur.
 7. Sektörel beklentiyi üst düzeyde karşılayabilen/yorumlayabilen, zamanı etkin kullanarak üst  düzey kampanya tasarlamayı ve yapılandırmayı öğretir.
 8. Sosyal medya teknoloji ve biçimlemelerini öğretir.
 9. 2B, 3B, Web, basılı, zaman tabanlı, etkileşimli ve çoklu ortamlara uygun tasarımcı yetiştirir.
 10. Buluşçu, geliştirici ve ileriye dönük tasarım bilinci oluşturur.

Projelerin içeriği, danışmanlık ve dersin gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir. Bütün öğrenciler, bu kurallara uymakla ve ders yılının başında açıklanacak olan zaman çizelgesini (Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Zaman Planı) takip etmekle yükümlüdürler. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi mezun olabilmek için bireysel olarak hazırladığı son dönem verilen bu dersi tamamlamak ve geçer not almak zorundadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesinin Kapsamı

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme projesi iki bölümden oluşmaktadır:

 1. Proje Uygulama
 2. Proje Raporu
 1. Proje Uygulama

Seçilebilecek uygulamalı çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

 1. Proje Temaları
 1. YÖK tarafından kabul edilen öncelikli alanlar, T.C. Kalkınma Planı’nı çerçevesine uygun (ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, adalet, sosyal güvenlik, vb. temalı konular)
 2. Uluslararası ve ulusal; yarışma, bienal, festival ve diğer büyük etkinlikler için seçilen temalar.
 3. Yaratıcı, fantastik, gerçeküstü, kurgusal veya kurgusal olmayan, deneysel öneriler.
 4. Toplumsal, sağlık, çevresel, kültürel, yaşamsal problemlerden ortaya çıkarılan konseptlere yeni bir boyut getiren, çözüm sunan öneriler.
 5. Çağdaş sorunlara çözüm üreten ve öneren projeler (Örneğin, şiddet, engellilik, eşitsizlik, ayrımcılık, insan haklarını savunan kampanyalar).
 6. Toplumsal ve resmi kurumların iş alanlarına değer katacak sosyal projeler.
 7. Belgeseller.
 8. Şehir, kültürel mekân, yaşam alanı, kentleşme.
 9. Öğrencinin gerekçelendirerek sunacağı özgün tema önerisi.

 

Belirtilen türlerin ve formatların dışında bir alanda çalışmak isteyen öğrencilerin önerilerinin Görsel İletişim Tasarımı Bitirme I dersini veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

     b) Ortam ve Anlatım Önerileri

 1. 2B ve 3B çizimler, çizgi roman geliştirme, nesne ve karakter tasarımları.
 2. Grafik temelli basılı ya da dijital ürün ve türevleri.
 3. Etkileşim tasarımı örnekleri.
 4. Web/internet tabanlı tasarımlar.
 5. Sergi, giydirme ve enstalasyon.
 6. Her tür video yapımı, kısa ve uzun film yapımı, animasyon film, kukla film, ses ve müzik üretimi.
 7. Giyilebilir teknolojilerle üretilen tasarımlar ve robotik buluşçu ürünler.
 8. Sanal Gerçeklik (virtual reality) ve Artırılmış Gerçeklik (augmented reality) tasarım ve ürünleri.
 9. Kavramsal çerçevesi iyi planlanmış fotoğraf konsepti.
 10. Çoklu ortam, tablet ve akıllı telefon uygulamaları, yazılımlar.
 11. Kaligrafi, geleneksel sanatların çağdaş yorum uygulamaları ve tipografi tasarımı.

 

Öğrenci; minimum 3 modülden oluşan çoklu bir proje tasarlar. Modül sayısının azlığı onların kapsamlarıyla orantılıdır. Proje, çok yönlü becerileri sergileyen örneklerden oluşmalıdır.

Öğrenci aşağıdaki Multimedya Proje Paketlerinden birini seçmelidir:

 1. Grafik temelli basılı yada dijital uygulamalar+ video-effect-compositing+ web tasarımı yada blog.
 2. Ürün tasarımı+ fotoğraf+ web tasarımı+ strateji+1 seçmeli uygulama.
 3. 2B-3B animasyon+ video- effect - compositing + grafik temelli basılı/dijital uygulamalar.
 4. Dijital illüstrasyon çalışmaları+ web tasarımı+ grafik temelli basılı/dijital uygulamalar.
 5. Tipografi /kaligrafi çalışmaları+ grafik temelli basılı/dijital uygulamalar+ web tasarımı+1 seçmeli uygulama.
 6. Video/fotoğraf çalışması+ effect - compositing + web sayfası/blog+ grafik temelli basılı/dijital uygulamalar.
 7. Oyun tasarımı/mobil uygulama tasarımı+ web sayfası/blog+ grafik temelli basılı/dijital uygulamalar.
 8. İnteraktif çalışmalar/Arayüz tasarımı+ grafik temelli basılı/dijital uygulamalar+ sergileme-performans.

 

c) Final Projesi Dosyası

 1. İçeriğin orijinal olması gerekmektedir.
 2. Olası bir karışıklığı engellemek için proje dosyaları doğru bir şekilde adlandırılmalıdır.
 3. Proje dosyaları PDF olarak kaydedilmeli ve daha sonra arşivleneceği için USB bellek ile teslim edilmelidir (Dosyanın açıldığından ve çalıştığından emin olunmalıdır).
 4. Ek olarak ekran görüntüsü alınmalıdır.
 5. Baskı dosyasındaki tüm işaretler ve kayıtlar minimum CMYK 300dpi olmalıdır.
 6. Videolar: HD, 1920x1080dpi, 1280x 720 dpi, RGB, 25 FPS.
 7. Dijital Video Dosyaları: 72Bpi, mp4., Mov., Avi, Pal.
 8. 2B – 3B: Minimum 3 dakika, karakter tasarımı, storyboard.
 9. Web: HTML/CSS, 960 piksel genişliğinde, en az 10 bağlantı.
 10. Etkileşimli Yayıncılık: Minimum 10 sayfalık bir layout.
 11. Logo: A4 kâğıtta sunulmalıdır. Büyük olan (uzun tarafı 15 cm'den büyük olmayacak şekilde) üste, küçük olan (2 cm boşluk bırakılacak şekilde) olmalıdır.
 12.  Proje raporu teslimi.

 

B. Proje Raporu

Yapılan bir araştırmanın rapor edilmesi araştırmanın amacı ve hedef kitlesine göre değişiklik gösterir. Bununla beraber her araştırma raporunda bulunması gereken bazı genel bölümler vardır:

 • Özet
 • Giriş
 • Metodoloji
 • Bulgular ve tartışma
 • Sonuç
 • Kaynakça

 

Proje raporu dosyası özgün şekilde en az 15 sayfa (ve üzeri) olmalı ve spiralli olarak teslim edilmelidir. Rapor metni Türkçe olarak hazırlanmalıdır. İntihal yapılmamalı ve benzerlik raporu sunulmalıdır.

 

Özet: Sizin çalışmanızı aynı konudaki diğer çalışmalardan ayıran bölüm araştırmanızın özetidir. Özet kısmı çok kısa olarak araştırma problemi, başlıca argümanlar, metodoloji, önemli bulgular ve sonuçları içermelidir. Genellikle 100-150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Özet bölümü araştırmanızın amaçları ve genel sonuçlarını sunduğundan projeyi anlamayı ve diğer çalışmalardan farkını ortaya koymayı kolaylaştıracaktır.

 

Giriş: Araştırmanın içeriği ve kapsamına göre değişik başlıklar ve alt başlıklarla düzenlenebilecek bu bölüm aşağıdaki sorulara verilecek cevapları içermelidir. Ayrıca bu bölüm her araştırma raporunda bulunması gereken literatür taraması kısmını da içerir. Literatür taraması sonuçta araştırmanın gerekliliğini ortaya koyar.

 • Proje konsepti-tema konusu  nedir?
 • Bu problem neden önemlidir?
 • Proje konseptinin amacı/hedefi nedir?
 • Uygulamaya yönelik yeni öneriler sunacak mıdır?
 • Proje konusunda daha önce yapılan örnekler var mıdır?
 • Varsa bunlar ne tür sonuçlarla ortaya çıkmışlardır ve projenizle nasıl ilişkilendirilebilir? Başka bir deyişle bu örneklerden farklı olarak ne ortaya konacaktır?
 • Proje konseptinin tarafları- aktörleri kimlerdir? Ve projenin hedef kitlesi kimdir?
 • Araştırma (proje) konusunda beklenilen sonuç nedir?
 • Bu alanda cevap bekleyen sorular nelerdir?
 • Çalışma ile ilgili alana ne tür bir katkıda bulunulacaktır, hangi boşlukları dolduracaktır?

Literatür taraması yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus başkalarının çalışmalarından alıntı yaparken etik kurallara riayet edilmesidir.

 

Etik Kurallar

Etik: Belirli bir meslek, iş kolu veya sanatın icrasını düzenleyen profesyonel standartlara uymak olarak tanımlanabilir (Böke ve ark., 2009: 58).

Başka eserlerden faydalanma ve alıntı yapmak kabul edilebilir ve pratikte çok yaygın uygulaması olan ve fikir sahiplerine üslubuna uygun şekilde referans verilmesi durumunda hiç bir problemin ortaya çıkmadığı bir durumdur. Ancak sahibinin hakkı olan krediyi vermeden başkalarının entelektüel kazanımlarından faydalanmak intihal kapsamına girmektedir. Bu nedenle aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekmektedir:

 • Kaynak kitaptan hiçbir atfa yer vermeksizin alıntı yapmak,
 • Alıntıları bazen tam, bazen de serbest çeviri biçiminde aktarmak,
 • Kaynak kitaptaki şekil ve resimlerin kullanılmasında, alıntı yapılan kitaptan hiç söz etmemek (Örneğin: Doğan, 2003).

 

Metodoloji: Metodoloji bölümünde araştırmanın (projenin) nasıl yürütüldüğü detaylı olarak anlatılmalıdır.

Metodoloji bölümü giriş bölümünden sonra gelmeli ve aşağıdaki soruyu içermelidir:

 • Proje hangi uygulama başlıkları altında incelenecektir?

(Araç, yöntem, teknik ve teknoloji)

Bulgular ve tartışma :  Raporun bu bölümü yapılan analizlerin sonucunun sunulduğu bölümdür. Yapılan analizleri gösteren tasarımsal tablolar veya grafikler bu bölümde sunulur. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken önemli husus, sadece analizlerin sonuçlarını ortaya koyarak bunları tartışmaktan kaçınmaktır.

Tartışma bölümü ise araştırmada elde edilen bulguların açıklandığı ve yorumlandığı kısımdır. Bu bölüm temel olarak aşağıdaki soruların cevaplarını içermelidir:

 • Bulgularınız mevcut teorileri ne derece desteklemekte veya çelişmektedir?
 • Bulgularınız daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlara benzer midir?
 • Benzer değil ise farklı olan kısımlar nelerdir?
 • Farklı sonuçlar elde edildiyse bunun nedenleri neler olabilir?

 

Sonuç: Sonuç bölümü araştırma (proje) sonuçlarını özetlediğiniz kısımdır ve aşağıdaki soruların cevabını içermelidir:

 • Araştırma projesi görsel, bilişsel ve tasarım alanına ne tür bir katkıda bulunmaktadır?
 • Çalışmanın açıklamakta yetersiz kaldığı konular var mıdır?
 • Çalışmanın sınırlılıkları nelerdir?
 • Gelecekte aynı yönde yapılacak çalışmalar için tavsiyeler nelerdir?

 

Kaynakça: Bu bölüm, çalışma süresince faydalanılan ve atıfta bulunulan eserlerin yer aldığı bölümdür. Araştırma (proje) raporunda ismi geçip kaynakçada yer almayan hiç bir eser olmamalıdır.

Alıntıların ne şekilde referans gösterileceği ve bunların kaynaklar bölümünde ne formatta belirleneceğini düzenleyen farklı yazılım stilleri bulunmaktadır (APA, Turabian, MLA, Oxford gibi). Rapor, temeli APA (American Psychological Association) stiline dayanan Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Rapor kapağı, basımı vs. de bu kurallar dahilinde olmalıdır. Yazım için faydalanılması gereken linkler şöyledir: https://apastyle.apa.org

 

2- DANIŞMAN BELİRLENMESİ

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II dersi kapsamında her öğrenci, proje çalışması süresince kendisine danışmanlık yapacak bir öğretim elemanı ile birlikte çalışır. Danışman öğretim elemanının belirlenmesi, öğrencilerin proje için birlikte çalışmak istedikleri öğretim elemanlarına öncelik verilerek düzenlenir. Danışman atanması sürecinde öğretim üyesinin danışmanı olduğu öğrenci sayısı ve öğrencinin proje konusuna uygunluğuna göre yeniden bir düzenlemeye gidilebilir. Öğrenciler her danışmanın kendi çalışma yöntemine uymakla yükümlüdür.

 

3- PROJELERİN KABULÜ

Öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün bileşenleri olan temel başlıklar ve destekleyici alt başlıklarla mezuniyet projesinin konseptini araştırıp belirtilen formatta ve zamanda hazırlayarak teslim etmekle yükümlüdür.

Her öğrenci, gerçekleştirmek istediği mezuniyet projesi için, yapmış olduğu ön hazırlık çalışmalarını, Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi zaman planında belirtilen tarihte ve yerde komisyon üyelerine sunar. Projesi kabul edilen ve danışmanı onaylanan öğrenciler, kendi proje danışmanlarının belirlediği ve uygun gördüğü aralıklarla danışmanlarıyla görüşmek ve takvimde belirtilen tarihlerde tamamlamaları gereken çalışmaları hem basılı birer kopya olarak ve hem de dijital ortamda danışmanlarına teslim etmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin süreç içinde proje değişikliği yapmaları kendi danışmanlarının onayına bağlıdır. Böyle bir durumda öğrencinin diğer danışman öğretim elemanlarını değişiklikten haberdar etmesi ve yeni proje önerisini teslim etmesi gerekir. Öğrenci proje değişikliği halinde de, çalışma takvimine uymakla yükümlüdür.

 

4- PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ

Bir danışman eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı projeler her yıl belirlenen çalışma takvimindeki tarihler ve koşullar göz önünde bulundurularak yürütülür. Öğrenciler araştırma, geliştirme ve sonucun düzeltilmesine kadarki tüm aşamalarda danışmanın gözetiminde projelerini sürdürmek zorundadır.

 

5– PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulama projelerinde değerlendirme her bir dönemde dağıtılacak olan çalışma takviminde belirtilen çalışmaların zamanında teslimine ve tamamlanmış projenin Mezuniyet Projesi Değerlendirme Jürisi ve öğrenciler önünde izlenmesine ve notlanmasına bağlı olarak gerçekleştirilir. Çalışma takviminde belirtilen sürelerde teslim etmeleri gereken belge ve kayıtlanmış materyali teslim etmeyen öğrencilerin son notları bu husus dikkate alınarak verilir. Bütün aşamalarda getirilmesi gereken yazılı ya da kayıtlı materyaller hem öğrenci danışmanına hem de arşivde tutulmak üzere (Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II Yürütücüsüne) birer tane olmak üzere iki kopya olarak teslim edilir. Jüri önünde sunulup son not verilmeden önce bir kopyasının öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir.

Projenin Sunulması

 1. Aşama: Amaç
 2. Aşama: Problemi tanımlamak
 3. Aşama: Modeli tanımlamak (Neler yapılacak, neden yapılacak vb.)
 4. Aşama: Uygulama (Uygulamanın nasıl gerçekleşeceği)
 5. Aşama: Bütün olarak sentezin çıkarılması
 6. Aşama: Bütçe (Proje maliyetinin planlanması)

Proje yukarıdaki maddeleri kapsayacak ve yaklaşık 20 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde sunulmalı ve çalışmayı en iyi şekilde temsil etmelidir. Sunum; tüm dosyalar derlenmiş, düzenlenmiş ve profesyonel bir tutum ve davranışla yapılmalıdır. Sunumu takiben jüri üyelerinin soruları, öneri ve düzeltmeleri yer alır.

Sınav Sunumu Değerlendirme Kriterleri:

 • Sunum organizasyonu
 • Zaman kullanımı
 • Ders kitabı haricinde kaynak/materyal kullanımı
 • Yaratıcılık
 • Etkinlikler
 • Sunum sırasındaki etkileşim
 • İzleyici sorularının cevaplanması

Tüm projeler en az 3 jüri üyesi tarafından değerlendirilir ve verdikleri notların ortalaması alınarak son nota dönüştürülür. Projeler, önce danışman öğretim elemanı tarafından denetlenip varsa düzeltmeler yapıldıktan sonra jüriye sunulur. Bu nedenle projelerin jüri toplanma tarihinden önce bitirilmiş ve danışmana son haliyle teslim edilmiş olması gerekir. Jüri not vermeden önce ek düzeltmeler isteyebilir. Öğrenci notunu düzeltmelerden ve proje raporunu teslim ettikten sonra alır.

Notlandırma vize ve final sınavları için aşağıdaki gibidir:

Proje uygulama (60 puan)+ Sunum (20 puan)+ Proje raporu (20 puan)= 100 puan

Son not: Vize %40+Final %60

 

a) “FD” NOTU KOŞULLARI

FD 0.0 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan). Bütünleme sınavı sonunda da aynı durumun devamı halinde not “FF” olarak kesinleşir.

 

b) “FF” NOTU KOŞULLARI

FF 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yıl sonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

 

Tüm bu koşulları denetlemek danışman öğretim elemanının sorumluluğundadır. Mezuniyet not ortalaması için gereken teslim tarihlerine ve koşullarına uymak öğrencinin sorumluluğundadır.

 

6- MEZUNİYET PROJESİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1- Projenin verilen her aşamasının zamanında teslimi ve danışmanla olan işbirliği vize notu olarak ortalamaya yansıyacaktır. Zamanında istenilen gerekli aşama teslim edilmediği taktirde belli oranlarda not kaybı söz konusu olacaktır.

2- Projeler bir ders ödevi olarak değil bölümü ve öğrencinin yeterli bilgi birikimine sahip olup olmadığını ve bunu kullanma yeteneğini göstereceğinden, entelektüel ve pratik açıdan yeterli düzeye ulaşamayan projeler geri çevrilecektir.

3- Her proje öğretim üyelerinden ve danışmanlardan oluşturulacak bir jüri eşliğinde değerlendirilecek ve final notu olarak verilecektir.

 

7. JÜRİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi I ve Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi II dersini veren öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

 

Değerlendirme Kriterleri

 1. Derslere devamlılık
 2. Ön araştırma
 3. Sorun çözüm
 4. Amaç, hedef mesaj, hedef kitle
 5. Strateji
 6. Özgünlük
 7. Tasarım (Ürün geliştirme: Teknik beceri ve konsept geliştirme)
 8. Yaratıcılık
 9. Dijital medya kullanımı
 10. Sunum becerisi ve tekniği

 

Değerlendirme Kriterleri Rehberi

Tasarım Becerisi

Tasarım Devamlılığı

İçerik

Kompozisyon

Tipografi

Teknik Yeterlik

Yazılım kullanımı

Efekt uygulama becerisi

Görüntü biçimleme ve yapılandırma becerisi

Çizim

Kalite, çözünürlük, sıkıştırma sorunlarının üstesinden gelebilmek

Sunum biçim ve teknikleri

Navigasyon kolaylığı

Ara yüz tasarım çekiciliği

Araştırma ve İletişim Becerisi

Tasarım süreci

Karşı görüşleri dinleme ve çözüm arama

Sunum

Birlikte çalışma ve uyum yetisi

Zaman Yönetimi Becerisi

Planlama

Zamanında ortaya ürün koyabilmek

Değerlendirme

EKLER

EK 1: Proje raporlarında kullanılması gereken dosya kapağı şablonu ve proje raporu içeriği

 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

 

 

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ

 

PROJE ADI

 

 

HAZIRLAYAN:

 

 

DANIŞMAN:

 

 

 

YIL/ BAHAR

İZMİR

 

 

PROJE RAPORU İÇERİĞİ

1. Başlık

2. İçindekiler

3. Özet

4. Giriş

5. Yöntem (Metod)

6. Bulgular

7. Sonuç

8. Öneriler

9. Kaynaklar

10.Katkıda Bulunanlar (Varsa)

 

 1. Başlık (Proje Adı)

Başlık yazımında, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır.

 1. İçindekiler

Hazırlanmış olan rapordaki ana başlıkların neler olduğunun ve bu başlıkların rapor içinde hangi sayfadan başladıklarının yazıldığı bölümdür.

 1. Özet

Bu bölümde projenin ne olduğu ana hatlarıyla çizilir. Genellikle 100-150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Projenin gerekçesi, amaç, kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. Özet bölümü araştırmanızın amaçları ve genel sonuçlarını sunduğundan projeyi anlamayı ve diğer çalışmalardan farkını ortaya koymayı kolaylaştıracaktır.

 1. Giriş

Projenin neden seçildiği ve projenin amacı, araştırmanın varsayımı, literatür bilgisi bu bölüm içerisinde yer almalıdır. Aşağıdaki soruları cevaplamalıdır.

 • Proje konsepti-tema konusu  nedir?
 • Bu problem neden önemlidir?
 • Proje konseptinin amacı/hedefi nedir?
 • Uygulamaya yönelik yeni öneriler sunacak mıdır?
 • Proje konusunda daha önce yapılan örnekler var mıdır?
 • Varsa bunlar ne tür sonuçlarla ortaya çıkmışlardır ve projenizle nasıl ilişkilendirilebilir? Başka bir deyişle bu örneklerden farklı olarak ne ortaya konacaktır?
 • Projenin hedef kitlesi kimdir?
 • Araştırma (proje) konusunda beklenilen sonuç nedir?
 • Bu alanda cevap bekleyen sorular nelerdir?
 • Çalışma ile ilgili alana ne tür bir katkıda bulunulmaktadır?
 • Özgünlüğü nedir?
 1. Yöntem (Metod)

Proje aşamasında kullanılan tüm veri toplama ve analiz yöntemleri bu bölümde açıklanır ve  aşağıdaki soruyu içermelidir.

Proje hangi uygulama başlıkları altında incelenmektedir?

(Araç, yöntem, teknik ve teknoloji) ilişkin bilgiler gibi tüm detaylar bu bölümde ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Görsel İletişim Tasarımı Bitirme Projesi Kılavuzu, Ortam ve Anlatım Şekilleri bölümünü okuyunuz ve kullandığınız Multimedya Proje Paketlerini açıklayınız.

 1. Bulgular

Bulgular kısmında herhangi bir yorum yapılmaksızın, araştırma kapsamında elde edilmiş olan veriler okuyucuya sistematik olarak ve anlaşılır bir şekilde sunulur. Burada verilen verilerin tablolar, grafik ya da şemalar şeklinde verilmesi, anlaşılabilir olmayı sağlar.

 1. Sonuç

Sonuç bölümü araştırma (proje) sonuçlarının özetlediği bölümdür ve aşağıdaki soruların cevabını içermektedir:

 • Araştırma projesi görsel, bilişsel ve tasarım alanına ne tür bir katkıda bulunmaktadır?
 • Çalışmanın açıklamakta yetersiz kaldığı konular var mıdır?
 • Çalışmanın sınırlılıkları nelerdir?
 • Gelecekte aynı yönde yapılacak çalışmalar için tavsiyeler nelerdir?
 1. Öneriler

Yapılacak olan öneriler tamamen araştırma sonuçlarına ve konuya ilişkin literatür bilgilerine dayanmalıdır. “Araştırma sonuçları pratikte kime fayda sağlamaktadır ya da nerede ve ne işe yaramaktadır? Bu alanda tekrar araştırma yapacaklara ışık tutacak olan bilgiler ve öneriler nedir?” Sorularının cevaplarını içermelidir.

 1. Kaynaklar

Proje boyunca kullanılmış olan tüm kaynaklar bu bölümde belirtilmeldir. Kaynak gösterimi için APA stili kaynak gösterimi kullanılmalıdır.

 1. Katkıda Bulunanlar (Varsa)

Projeye herhangi bir şekilde (fikri, manevi, mali, malzeme, imkan vb.) destek vermiş olan kişi ya da kurumlar var ise, bu bölümde belirtilir ve katkılarından dolayı teşekkür edilmelidir.

Proje raporu dosyası en az 15 sayfa (ve üzeri) olmalı ve spiralli olarak dosyalanmış şekilde teslim edilmelidir. Rapor metni Türkçe olarak hazırlanmalıdır.   

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ BAŞVURU ve ONAY FORMU

 

 

PROJE SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Ad-Soyad:

 

Öğrenci No:

 

Proje Adı:

 

E-posta:

 

Telefon:

 

 

 

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ

Projenin Türü:

 

Projenin Konusu:

 

Danışman:

 

 

Danışman İmza                                                         

 

Öğrenci İmza

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ ÇALIŞMA TUTANAĞI

 

Öğrenci Adı-Soyadı:

Numarası:

Danışman:

Derse kayıtlı olduğu yarıyıl:

 

TAKİP ÇİZELGESİ

Tarih

Süreçteki ilerleme durumu

Öğrenci İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışman notu:

 

Onay:

 

 

 

UYGULAMA PROJELERİNİN NOTLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulama projelerinin ders geçme notu; ara sınavın %40’u, final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Final sınav notunun %10’unu dosyaya uygunluk, %90’ını jüri değerlendirmesi not ortalaması oluşturur.

 

 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

              Ege Üniversitesi Rektörlüğü 50. Yıl Köşkü Gençlik Caddesi No: 12 35040 Bornova/İZMİR

              Tel.: (0 232) 311 25 00 Fax: (0 232) 311 43 46 

              e-Posta: gstm@mail.ege.edu.tr

 

BİTİRME PROJESİ

FİKRİ MÜLKİYET ETİK BEYAN FORMU

 

AÇIKLAMA

Bu form Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün “Bitirme Projesi” dersi kapsamında hazırlanıp sunulan öğrenci çalışmalarına dair; fikri mülkiyet, akademik ve sanatsal özgünlük konusunda etik bir çerçeve sağlamak amacını taşır.

Öğrencinin sunacağı her türlü yazılı, basılı, dijital eserin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yönünden, bir başkasının çalışmasının taklit edilmemesi, izin alınarak dahi olsa bir bitirme projesinde kullanılmaması akademik ve sanatsal gelişim yönünden önem taşımaktadır.

 

ETİK BEYAN

a) Sunulan bitirme projemin tümüyle kendi orijinal çalışmam olduğunu;

b) Bu çalışmayı bireysel olarak aktif şekilde üretmiş olduğumu ve her türlü hukuki sorumluluğu aldığımı;

c) Bu projenin tümüyle veya kısmen daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını;

d) Bu projede yer alan; tasarım, çizim, desen, şekil, metin, müzik, video ve diğer öğelerin 3. şahısların

mali veya manevi telif haklarını ihlal etmediğini, ihlal ettiği takdirde bunun hukuki ve akademik sonuçlarından sorumlu olacağımı;

e) Bitirme projemin, okul yönetiminin uygun gördüğü katalog, sergi, sanal sergi, bienal vb. sanatsal ve akademik ortamlarda eserin mali hakları bende kalmak koşuluyla sergilenebileceğini;

f) Bitirme projemde kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

 

                                                                                                                             TARİH-İMZA

 

Öğrencinin Adı Soyadı:

Numarası:

e-Posta:

Telefon Numarası:

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ